*A tradución realízase automaticamente. O documento ten validez legal só en español.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE WEB COMERCIAL

De conformidade co establecido nos artigos 13 e 14 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos - RXPD), e os artigos 6 e 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (en adiante, LOPDGDD), polo que se regula o dereito de información na recollida de datos, a continuación inclúese a política de privacidade do sitio web en https://mercaexperienciasdecalidade.gal,  do que é titular a AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA (Agacal), e que vén complementar o aviso legal e a política de cookies, así como as condicións específicas sobre protección de datos persoais que poidan incluírse en calquera formulario de recollida de datos da dita web.

Esta política de privacidade pode modificarse en función dos cambios nas funcionalidades da Web ou actualizacións normativas. Recomendámoslle que revise a política de privacidade con certa periodicidade.

 

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O responsable do tratamento dos datos persoais que poida facilitar a través de calquera formulario de recollida de datos ou funcionalidade desta páxina é a AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA (Agacal), axencia pública autonómica, adscrita á Consellería do Medio Rural.

Contacto:

https://mediorural.xunta.gal/gl/conselleria/organismos-adscritos/axencia-galega-da-calidade-alimentaria

 

Quen é o delegado de protección de datos?

Os/as delegados/as de protección de datos (DPD) teñen como función informar, asesorar e supervisar o cumprimento interno da normativa vixente en materia de datos persoais.

 

O/a DPD da Consellería do Medio Rural á que se adscribe a Agacal estende as súas funcións a esta última. Pode contactar co/a DPD a través deste formulario.

 

Que datos tratamos e de que fonte se obteñen?

Os datos tratados proveñen de:

 • Datos facilitados por vostede, para cubrir os formularios para ese efecto habilitados.
 • Datos derivados da prestación do servizo: de forma indirecta, ao derivar da propia prestación do servizo e do mantemento desta actividade. Dentro desta categoría inclúense os datos de navegación a través da Web.

En función do servizo, os datos tratados abranguen a seguinte tipoloxía:

 • Datos identificativos (p. ex., nome, apelidos, documento de identidade, enderezo postal, correo electrónico, número de teléfono, historial de consumo).

 

Con que finalidades se tratan os seus datos persoais?

Con carácter xeral, os datos persoais que nos proporcione serán utilizados para atender as súas solicitudes e consultas, facilitarlle información sobre contidos ou recursos deste sitio web, facilitar a xestión das súas compras e posibilitar o seu acceso a outras funcionalidades. Determinados servizos prestados a través do sitio web poden conter previsións específicas en materia de protección de datos persoais, sendo as finalidades de recollida dos seus datos as que particularmente se indiquen no formulario correspondente, polo que será indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate. Non cubrir os campos obrigatorios que aparecen en calquera formulario poderá ter como consecuencia que a Agacal non poida atender a súa solicitude. No caso de que, a través dos citados formularios ou outras funcionalidades da páxina, nos facilite datos persoais de terceiros, previamente á súa inclusión deberá informar as persoas afectadas dos extremos incluídos na presente política de privacidade.

 

 1. Contacto: atender as consultas, suxestións ou incidencias que as persoas usuarias da Web poidan formular e remitirlles a información que poida ser do seu interese.

 

 1. Rexistro das persoas usuarias- acceso á área cliente: xestionar a súa alta como persoa usuaria rexistrada desta páxina web, proporcionar o acceso a todos os recursos desta, facilitar a xestión das súas compras e enviarlle información, a través de medios electrónicos ou do seu enderezo postal, sobre novos contidos, servizos e outras vantaxes das que poderá desfrutar como persoa usuaria rexistrada. As persoas usuarias rexistradas poderán: xestionar os seus datos persoais, realizar compras dos diferentes produtos ofrecidos na Web, consultar o seu consumo, así como tramitar a baixa deste servizo.

 

 1. Comprar como convidado/a: posibilitar a xestión das súas compras sen previo rexistro na zona cliente. Neste caso, non poderá acceder a outros servizos ou vantaxes das que poderá gozar como persoa rexistrada nin recibirá información sobre estes ou novos contidos.

 

Ligazóns a terceiros: a través deste sitio web, e coa finalidade de facilitar a compravenda de produtos, as persoas usuarias poden acceder a través de ligazóns a sitios web de terceiros como PayPal e outras plataformas de pagamento. Non obstante, a Agacal non terá acceso á información confidencial que o cliente facilite aos ditos terceiros para xestionar o pagamento.

 

 

Cal é a lexitimación legal para o tratamento dos seus datos?

As bases lexitimadoras para o tratamento dos teus datos de conformidade coas finalidades anteriormente indicadas serían:

 

 • No caso da xestión e resolución de consultas, suxestións e incidencias, así como para a xestión do servizo de atención ao usuario e a remisión de información solicitada polo usuario, basearase no cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, na Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega e no Decreto 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria e se aproban os seus estatutos.
 • No caso do rexistro e xestión da alta como usuario, así como a xestión da prestación dos servizos facilitados a través da Web, incluída a xestión das súas compras e a remisión da información correspondente, sería a execución dun contrato no que o usuario é parte, así como a aplicación a pedimento deste de medidas precontractuais.
 • No caso da realización de compras como convidado sería igualmente a execución dun contrato no que o usuario é parte, posto que a prestación dos servizos solicitados á Agacal a través do uso da Web constitúe unha relación de prestación de servizos, aínda cando estes sexan gratuítos.
 • No caso de que se vaian realizar comunicacións promocionais ou para a remisión de información non amparada nas finalidades anteriores, como a xestión das solicitudes de información das persoas interesadas relativas ás experiencias de calidade promovidas a través deste portal ou ás actividades organizadas pola Agacal en relación con produtos galegos con denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida e outras que poidan ser do seu interese, sería o consentimento facilitado para o efecto polo interesado.

 

 

 

 

A que destinatarios se comunican os seus datos?

Para a xestión das compras dos produtos ofertados a través desta páxina web, a Agacal comunicará os datos persoais das persoas interesadas aos produtores correspondentes, así como ás entidades colaboradoras, como prestadores dos servizos necesarios para acadar as finalidades detalladas anteriormente, tales como empresas de mensaxería e transporte ou outros provedores de servizos tecnolóxicos para a resolución de consultas ou incidencias técnicas derivadas do funcionamento da plataforma.

 

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

O tratamento de datos persoais para as finalidades descritas manterase durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade da súa recollida, manténdoos posteriormente bloqueados conforme o previsto na lexislación vixente para a esixencia de posibles responsabilidades derivadas do tratamento e só polo prazo de prescrición destas, transcorrido o cal  procederase á súa eliminación.

 

Cales son os seus dereitos e como pode exercitalos?

En atención ao establecido na normativa vixente en materia de protección de datos persoais, indícanse a continuación os dereitos que lles asisten ás persoas usuarias desta Web e a canle prioritaria para o seu exercicio:

 • Dereito de acceso: dereito a obter confirmación sobre se se están tratando os datos e información e, de ser o caso, sobre o dito tratamento.
 • Dereito de rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos cando sexan inexactos.
 • Dereito de supresión ou esquecemento: dereito a obter a supresión dos datos nos termos previstos na normativa vixente.
 • Dereito de oposición: dereito a opoñerse, en calquera momento, a que os datos persoais sexan obxecto de tratamento.
 • Dereito á limitación do tratamento: dereito a que o responsable limite o tratamento dos datos da persoa interesada nos supostos recollidos na normativa vixente.
 • Dereito á portabilidade dos datos: dereito a recibir os datos que proporcionou nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, ou a que sexan transmitidos directamente a un terceiro nos supostos establecidos na normativa vixente.
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos no/a interesado/a ou lle afecte significativamente de modo similar.
 • Dereito a retirar o consentimento: cando o tratamento dos datos estea baseado no consentimento das persoas interesadas, estas poderán retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte a licitude do tratamento previo á súa retirada.

Canles de solicitude do exercicio dos dereitos

 • En liña: na sede electrónica da Xunta de Galicia a través do procedemento denominado
 • Presencial: presentando a súa solicitude asinada e por escrito en calquera das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro propias da Xunta de Galicia ou en calquera outra oficina ou rexistro dos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común para a presentación de documentos que as persoas interesadas dirixan ás administracións públicas, indicando os seus datos identificativos e o dereito que desexa exercitar.

Sen prexuízo de calquera outro recurso, as persoas interesadas terán dereito tamén a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos como autoridade de control (www.agpd.es).

 

Que medidas de seguridade aplicamos para protexer a seguridade dos seus datos persoais?

A AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA (Agacal) adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueles medios ou medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. Non obstante, as persoas usuarias deben ser conscientes de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

Por iso, a Agacal non é responsable de hipotéticos danos ou perdas que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivados por causas alleas á Axencia Galega de Innovación; de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fóra do control da Axencia Galega de Innovación.

As violacións de seguridade dos datos persoais ou brechas de seguridade poden ser causadas por traballadores, terceiros ou erros informáticos. Por iso, a Agacal como responsable do tratamento está obrigada legalmente a notificar ás persoas interesadas se os seus datos persoais se viron gravemente afectados nun prazo máximo de 72 horas. Ademais, notificaranse ás persoas usuarias tan axiña como se resolva a brecha de seguridade.

 

 

As persoas menores de idade poden ser usuarias activas desta Web?

Para poder ser persoa usuaria activa desta Web e rexistrarse como tal, é necesario ter polo menos 18 anos, polo que se prohibe o rexistro e a participación de menores. En caso de dúbida sobre a idade dunha persoa usuaria, a Agacal poderá solicitar a verificación desta a través de calquera medio válido en dereito.

 

 

Esta páxina web utiliza cookies?

O sitio web utiliza cookies, ficheiros que se descargan no dispositivo da persoa usuaria ao acceder a determinados contidos para permitir, entre outras funcións, a navegación das persoas usuarias pola Web ou o uso dos servizos dispoñibles nela, personalizar a experiencia das persoas usuarias como, por exemplo, o idioma escollido. Para máis información consulta a nosa política de cookies.

 

Onde se pode obter máis información?

 

Podes acceder a máis información sobre o tratamento de datos persoais na Xunta de Galicia a través de https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

*A tradución realízase automaticamente. O documento ten validez legal só en español.