*A tradución realízase automaticamente. O documento ten validez legal só en español.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

 

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través desta Web estará suxeito ao establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (“Regulamento xeral de protección de datos” ou “RXPD”), a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais (“LOPDGDD”) e demais normativa de aplicación. Os datos proporcionados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate. En ningún caso os datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado. Para a xestión das compras dos produtos ofertados a través da Web Comercial, a Agacal comunicará os datos persoais das persoas interesadas aos produtores correspondentes, así como ás entidades colaboradoras, como prestadores dos servizos necesarios para acadar as finalidades detalladas anteriormente, tales como empresas de mensaxería e transporte ou outros provedores de servizos tecnolóxicos para a resolución de consultas ou incidencias técnicas derivadas do funcionamento da plataforma.

En cumprimento do disposto no RXPD as persoas interesadas poderán, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade na forma que se determine.

As persoas usuarias desta Web teñen ao seu dispor toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo en que poden exercitar os dereitos, o contacto cos delegados e delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento xeral de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: Información sobre protección de datos persoais

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos).

*A tradución realízase automaticamente. O documento ten validez legal só en español.